Grażyna Bacewicz

1909-1969

Wybitna polska kompozytorka, skrzypaczka. Urodziła się w polsko-litewskiej rodzinie o tradycjach muzycznych. Początkowo gry na fortepianie i skrzypcach uczył ją ojciec. Od roku 1919 kontynuowała edukację muzyczną w Konserwatorium Muzycznym Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej w Łodzi, gdzie uczyła się gry na skrzypcach, fortepianie oraz teorii muzyki. Cztery lata później wraz z całą rodziną przeniosła się do Warszawy i tam kształciła się w Konserwatorium Warszawskim. Uzyskała dyplomy z gry na skrzypcach i kompozycji. Później kształciła się jeszcze we Francji.

Jako solistka zaczęła odnosić sukcesy w połowie lat 30., niedługo po studiach. W 1935 roku otrzymała pierwsze wyróżnienie na I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie. W latach 1936-38 współpracowała z warszawską Orkiestrą Polskiego Radia, w której grała partię pierwszych skrzypiec. Jednocześnie koncertowała wspólnie z bratem Kiejstutem (pianistą) w wielu krajach Europy. Podczas wojny występowała na koncertach konspiracyjnych. Po wojnie kontynuowała działalność koncertową do 1953 roku, dając recitale w Belgii, Czechosłowacji, ZSRR, Rumunii, na Węgrzech i we Francji. Podjęła także pracę w Państwowym Konserwatorium Muzycznym (obecnie: Akademii Muzycznej) w Łodzi, gdzie wykładała przedmioty teoretyczne i prowadziła klasę skrzypiec.

W latach 50. poświęciła się prawie wyłącznie kompozycji i nauczaniu, zarzucając koncertowanie po błyskotliwej karierze. Jej utwory zdobyły trwałą pozycję w klasycznym repertuarze koncertowym.

Grażyna Bacewicz to jedna z niewielu kobiet wśród polskich kompozytorów.Wraz z bratem patronuje Akademii Muzycznej w Łodzi.

An eminent composer, one of few women among Polish composers, a violinist. She was born in a Polish-Latvian family with musical tradition. Initially, it was her father, who taught her to play the piano and violin. She continued her musical education at Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa’s Conservatoire in Lodz, where she continued to learn how to play the piano, violin, and learned about music theory. Four years later, she moved to Warsaw with her family, and continued her studies at the Warsaw School of Music. She received a diploma in violin and musical composition.

As a soloist, she started being successful in the mid-30’s, shortly after her graduation. In 1935, she earned the first honourable mention in Henryk Wieniawski’s first International Violin Contest in Warsaw. In the years 1936-38, she cooperated with the Polish Radio Orchestra in Warsaw, where she played first violin. Simultaneously, she gave concerts in many countries in Europe, alongside her brother, Kiejstut. During the war, she played conspirational concerts. After the war, she continued her musical career up until 1953; during that time, she played in Belgium, Czechoslovakia, USSR, Romania, Hungary, and France. She also took up a position with the State Musical Conservatoire (today known as the Academy of Music) in Lodz, where she lectured in theoretical classes and taught a violin class.

In the 50s, she committed herself mostly to composition and teaching, giving up on her brilliant violinist career. Her compositions still hold a strong position in classical concert repertoire.

The Academy of Music in Lodz is named after her and her brother.